Actions

Work Header

An Samhradh Grian

Work Text:

Bha i blàth agus grianach madainn ann an Camelot. Bha a h-uile diune an caisteal ag obair mall. Bha Morgana sgíth agus cheann goirt ach bha i toilichte a chionn bha Gwen an sin.

"Madainn mhath, Mhorgana," bha Gwen ag radh.

"Madainn mhath, gaolach. Ciamer a tha thu an-diugh?"

"Oh glé mhath, tha I breagha an-diugh. Ciamer a tha thu fhein?"

"Tha mi ro bhlàth, Gwen. A bheil thu trang an-drasda?" Bha Morgana ag iarraidh.

"Chan eil, mo leannan."

"Am bi sinn a'suidhe tacan an gàrradh?"

"Oh bidh, bidh gu dearbh."

Bha Morgana agus Gwen a'pògadh an gàrradh agus bha iad sona.