Actions

Work Header

“越·韵”

Chapter Text

发布日期 名称 扮演者 风格 数量 推荐指数
2016-02-12 双轿接亲-陈珊瑚 王静 卡通 1
2015-04-13 红楼梦·笞宝玉-贾宝玉 钱惠丽 卡通 1 ★★★★
2014-10-11 面面越剧经典系列 / 卡通 6 ★★★★
2014-08-13 甄嬛·风雪合情&青梅竹马 李旭丹,张宇峰,
史燕彬,王柔桑
剧照 2 ★★
2014-04-04 貂蝉-貂蝉 郑全 剧照 1
2014-02-27 玉簪记-潘必正 张琳 卡通 1
2014-02-10 柳永-柳永 王君安 卡通 1
2014-01-24 梁祝·化蝶 / 卡通 1 黑历史
2013-12-29 梁祝·十八相送 / 卡通 1
2013-12-20 玉蜻蜓-王志贞 李敏 卡通 1

Chapter Text

搜狗输入法下载:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_470348.html

百度输入法下载:http://shurufa.baidu.com/skin_info?id=8452

Chapter Text

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_470848.html

Chapter Text

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_473397.html

Chapter Text

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_474684.html

Chapter Text

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_476135.html

Chapter Text

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_478454.html

Chapter Text

第三场·风雪合情

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_488156.html


第四场·青梅竹马

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_488342.html

Chapter Text

玉堂春-苏三

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_491306.html


打金枝-郭暧

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_491317.html


西厢记-崔莺莺

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_491390.html


碧玉簪-李秀英

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_493031.html


梁祝-梁山伯

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_493142.html


玉蜻蜓-申贵升

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_493341.html

Chapter Text

搜狗输入法下载:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_505695.html

百度输入法下载:http://shurufa.baidu.com/skin_info?id=30517

Chapter Text

下载地址:http://pinyin.sogou.com/skins/sv_521509.html