1 - 20 of 28 Bookmarks

Pages Navigation

List of Bookmarks

 1. Tags
  Summary

  "ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ, 13, ᴀɴᴅ ᴅᴇᴄᴇᴀꜱᴇᴅ. ᴀ ꜱᴜɪᴄɪᴅᴇ ɴᴏᴛᴇ ᴡᴀꜱ ʟᴇꜰᴛ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴇᴅɢᴇ ᴏꜰ ʜɪꜱ ꜱᴄʜᴏᴏʟ'ꜱ ʀᴏᴏꜰ, ꜱᴛᴀᴛɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ʜᴇ ᴡᴀꜱ ᴘᴏꜱꜱɪʙʟʏ ᴅʀɪᴠᴇɴ ᴛᴏ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ɪɴꜱᴀɴɪᴛʏ ᴛᴏ ᴏʙᴛᴀɪɴ ᴀ Qᴜɪʀᴋ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴅᴇᴀᴛʜ. ʜɪꜱ ʙᴏᴅʏ ᴡᴀꜱ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏᴜɴᴅ, ꜱᴜᴘᴘᴏꜱᴇᴅʟʏ ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ ʙʏ ꜰᴏʀᴄᴇ ᴅᴜᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇʀᴇ-"

  'ᴛʜᴀᴛ'ꜱ ᴀ ʟɪᴇ', ᴋᴀᴛꜱᴜᴋɪ ᴛʜᴏᴜɢʜᴛ ᴀꜱ ʜᴇ ꜱᴛᴀʀᴇᴅ ᴀɪᴍʟᴇꜱꜱʟʏ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴛᴇʟᴇᴠɪꜱɪᴏɴ ꜱᴄʀᴇᴇɴ.

  'ʜᴇ'ꜱ ɴᴏᴛ ꜰᴜᴄᴋɪɴɢ ᴅᴇᴀᴅ," ʜᴇ ᴛʀɪᴇᴅ ᴛᴏ ᴄᴀʟᴍ ʜɪᴍꜱᴇʟꜰ.

  ᴀʟᴀꜱ, ᴍᴀʏʙᴇ ʜᴇ ᴡᴀꜱ ʀɪɢʜᴛ.

  ᴍɪᴅᴏʀɪʏᴀ ɪᴢᴜᴋᴜ ɪꜱ ᴠᴇʀʏ ᴍᴜᴄʜ ᴀʟɪᴠᴇ.

  -
  Also known as: The Cannibal Villain Izuku AU nobody asked for.

  Language:
  English
  Words:
  22,574
  Chapters:
  12/?
  Comments:
  29
  Kudos:
  242
  Bookmarks:
  28
  Hits:
  2743
 2. 21 Sep 2019

  Public Bookmark

 3. 17 Sep 2019

  Public Bookmark

 4. 12 Sep 2019

  Public Bookmark

 5. 11 Sep 2019

  Public Bookmark

 6. 09 Sep 2019

  Public Bookmark

  Bookmark Notes:

  6

 7. 07 Sep 2019

  Public Bookmark

 8. 06 Sep 2019

  Public Bookmark

 9. 28 Aug 2019

  Public Bookmark

  Bookmark Notes:

  Blood buddies with Toga

 10. 25 Aug 2019

  Public Bookmark

  Bookmark Tags:
 11. 24 Aug 2019

  Public Bookmark

  Bookmark Tags:
 12. 24 Aug 2019

  Public Bookmark

  Bookmark Tags:
 13. 13 Aug 2019

  Public Bookmark

  Bookmark Notes:

  last left at chapter 10

 14. 11 Aug 2019

  Public Bookmark

 15. 09 Aug 2019

  Public Bookmark

 16. 08 Aug 2019

  Public Bookmark

 17. 05 Aug 2019

  Rec

 18. 03 Aug 2019

  Public Bookmark

  Bookmark Notes:

  Chap. 4

 19. 02 Aug 2019

  Public Bookmark

 20. 02 Aug 2019

  Public Bookmark

 21. 01 Aug 2019

  Public Bookmark

Pages Navigation