Actions

Work Header

Classic chat

Chapter Text

Zhuge Liang has created a chat room

Zhuge Liang has added Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun, Cao Cao, Xiahou Dun, Sun Quan, Zhou Yu and Lu Su to the chat room

Zhou Yu: Wtf Liang?
Zhuge Liang: We will use this chat, okay?

Zhuge Liang has changed his username to “Smarter than you all”

Zhou Yu: Wtf?!?
Smarter than you all: Gonna change all the usernames.

Smarter than you all has changed Zhou Yu’s username to “Not so smart”, Liu Bei’s username to “Idiot”, Guan Yu’s username to “Red guy”, Zhang Fei’s username to “Drunk guy”, Zhao Yun’s username to “Pretty boy”, Cao Cao’s username to “Loser”, Xiahou Dun’s username to “Pirate”, Sun Quan’s username to “Green eyes” and Lu Su’s username to “Blond guy”

Not so smart: I hate you.

Not so smart has changed his username to “Still smart”

Still smart: Take that Sleeping Dragon.

Red guy has changed his username to “War god”

Loser has changed his username to “Poet”

Pirate has changed his username to “Bandanna guy”

Green eyes has changed his username to “Jiangnan ruler”

Blond guy has changed his username to “Venusian”

Still smart: What the heck Lu?
Venusian: First thing I thought…

Still smart has changed Venusian’s username to “Pacifist”

Still smart: Better than before.
Still smart: So, anything to chat?
Smarter than you all: Actually, no.
Still smart: ಠ_ಠ
Smarter than you all: See you tomorrow.