Actions

Work Header

תתגברי על זה

Work Text:


תתגברי על זה


 

זאת הייתה התאבדות על ידי שוטר, קייט. תתגברי על זה כבר.

תתגברי על זה. תתגברי על זה.

המילים מהדהדות בראש שלה, כמו הקלטה, לולאה שהיא לא יכולה לכבות.

תתגברי על זה. תתגברי על זה.

לפעמים היא שונאת את העבודה שלה, והיום הוא אחד מאותם ימים.

תתגברי על זה.

הוא לא הגבר הראשון שהיא ירתה. הוא אפילו לא הגבר הראשון שהיא הרגה.

תתגברי על זה.

אבל הוא הראשון שהיא הרגה שהיה חף מפשע. הפעם הזאת, היא לא יכולה לומר לעצמה שהגיע לו.

תתגברי על זה.

היא לא בטוחה שהיא יכולה.

~ סוף ~