Doumeki Shizuka & Doumeki Haruka

This tag belongs to the Relationship Category.

Mergers

Doumeki Shizuka & Doumeki Haruka has been made a synonym of Doumeki Haruka & Doumeki Shizuka. Works and bookmarks tagged with Doumeki Shizuka & Doumeki Haruka will show up in Doumeki Haruka & Doumeki Shizuka's filter.