Archive FAQ > Tagy

Co je to tag?

Tag je klíčové slovo nebo fráze, které podává informaci o dané práci. Tag může být zadán kýmkoliv, kdo přidává nový obsah, jako např. práce nebo záložky, na Archive of Our Own - AO3 (Náš vlastní archiv). Tagy se používají ke specifikaci Rating (Zařazení), Warnings (Varování), Fandoms (Fandomů), Categories (Kategorií), Characters (Postav) a Relationships (Vztahů). Pomocí Additional Tags (Vedlejších tagů) mohou být také přidány další informace. Bližší vysvětlení o tom, co tyto tagy znamenají, najdete pod odkazem Jaké existují druhy tagů?

Tagy vám také umožňují hledat nebo filtrovat práce. Po vybrání určitého tagu se vám automaticky zobrazí jak seznam všech prací nebo záložek, které ho používají, tak i základní tag, pod nějž je daný tag zařazen. Tím se naše vyhledávání trochu odlišuje od jinýchstránek. Podrobnosti najdete pod odkazem Jak fungují základní tagy?.

Jak jsou tagy spravovány?

Tagy spravují správkyně/správci tagů (dobrovolnice/dobrovolníci výboru Správy tagů) podle Tagovacích zásad (Wrangling Guidelines).

Správkyně/správci tagů budují mezi tagy hierarchii podle následující struktury:

 • Media (Média) - TV porady
  • Fandom (Fandom) - 쓸쓸하고 찬란하神 - 도깨비 | Goblin (TV)
   • Characters (Postavy) - Choi Tae Hee, Happy (Goblin), Kim Sun | Sunny
    • Relationships (Vztahy) - Choi Tae Hee/Ji Eun Tak, Kim Sun | Sunny/Wang Yeo | Grim Reaper
   • Additional Tags (Vedlejší tagy) - Inspirováno Goblinem (korejské TV drama)

Správkyně/správci tagů jsou zodpovědní za vytváření a správné formátování základních tagů. K těm také přiřazují tagy odkazující na stejné fandomy, postavy, vztahy a další informace. Více informací o základních tazích a tom, jak fungují na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu), najdete pod odkazem Jak fungují základní tagy?

Jak jsou spravovány tagy, které nejsou psané anglicky?

Tagy jsou zařazeny jako základní podle Tagovacích zásad (Wrangling Guidelines) Archive of Our Own - AO3 (Našeho vlastního archivu). Zásady byly sepsány tak, aby popisovaly nejčastější formu tagu, to ale nemusí vždy odpovídat realitě. Např. fandomy a postavy z jiných než anglických zdrojů často používají jazyk zdroje přepsaný do latinky.

Tagy (a práce) můžete vytvářet v jakémkoliv jazyce chcete! Tagy jsou však z důvodu technických a lidských omezení spravovány v latince podle jejich anglického významu. Pokud vytvoříte tag v jiném jazyce nez v angličtině, je přeložen ci přepsán našimi dobrovolnicemi/dobrovolníky and poté spravován stejně, jako kdyby to byl tag v angličtině. Více informací najdete pod odkazem Jak jsou tagy spravovány?.

Příklad:

 • Pokud zveřejníte práci ve španělštině a přidáte tag muerte temporal de personajes, bude tento tag přeložen do angličtiny a poté synchronizován se základním tagem Temporary Character Death (Dočasná smrt postavy).
 • Pokud zveřejníte práci v čínštině a přidáte vztahový tag 沈巍/赵云澜, bude tento tag přepsán do latinky a poté synchronizován se vztahovým tagem Shěn Wēi/Zhào Yúnlán.

Proč nemůžu najít tag, který chci použít?

Aby se tagy na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu) zobrazovaly, musí být přiřazeny k nějaké práci nebo záložce. V samodokončovacích polích se navíc zobrazují jen základní tagy. (Více informací najdete pod odkazem Jak fungují základní tagy?

Pokud nenajdete tag, který chcete použít, můžete nový vytvořit sami. Jednoduše ignorujte návrhy v samodokončovacích polích a zadejte úplný tag. Ujistěte se, že na klávesnici používáte "Enter" nebo zadáváte mezi jednotlivými tagy čárku! Opakujte stejný postup, dokud nezadáte všechny požadované tagy. Užitečné rady najdete pod odkazem Jak mám tagovat své práce, aby se daly lehce najít?.

Jaké existují druhy tagů?

Tagy na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu) jsou rozděleny na několik různých typů. Každý tag tak uživatelkám/uživatelům sděluje jinou informaci o obsahu práce.

Rating (Zařazení)
Zařazení měří intenzitu obsahu práce a umožňuje uživatelkám/uživatelům posoudit, jestli je pro ně práce vhodná. Definována jsou následující zařazení:
Not Rated (Bez zařazení)
Toto je výchozí nastavení tagů. Při hledání, filtrování a dalších funkcích AO3 je s ním nakládáno jako s obsahem, který je označen tagy Pro dospělé a Explicitní.
General Audiences (Vhodné pro všechny čtenáře)
U tohoto obsahu je nepravděpodobné, že by na někoho negativně zapůsobil a je tedy vhodný pro všechny věkové kategorie.
Teen And Up Audiences (Vhodné pro dospívající a starší čtenáře)
Tento obsah je vhodný pro publikum starší 13 let.
Mature (Pro dospělé)
Práce s tímto tagem obsahuje témata pro dospělé (sex, násilí apod.), která však nejsou vylíčena tak podrobně jako obsah se zařazením Explicitní.
Explicit (Explicitní)
Práce s tímto tagem obsahuje explicitně zobrazená témata pro dospělé jako pornografii, násilí apod.
Po kliknutí na práci se zařazením Not Rated, Mature nebo Explicit se vám ukáže varování, že tato práce obsahuje témata pro dospělé. Toto varování můžete vypnout v osobním Nastavení, detaily najdete pod odkazem Jak mohu vypnout potvrzení pro přístup k obsahu pro dospělé?

Pokud práce nemá odpovídající zařazení, může být podle Smluvních podmínek (Terms of Service) nahlášena výboru pro Dohled na dodržování pravidel a zásad serveru.
Archive Warnings (Archivni varování )
AO3 vyžaduje, aby tvůrkyně/tvůrci buď používali nasledující běžná varování nebo aby si závazně zvolili možnost varování nepoužívat: Graphic Depictions of Violence (Explicitní vyobrazení násilí), Major Character Death (Smrt hlavní postavy), Rape/Non-Con (Znásilnění/ Nekonsensuální sex), and Underage (Sexuální aktivita postavy mladší 18 let). Dále pak poskytujeme ve Vedlejších tazích možnost varovat před dalším obsahem nebo nevarovat vůbec. Definována jsou následující varování:
Graphic Depictions Of Violence
Práce s tímto tagem obsahuje graficky a explicitně podané násilí.
Major Character Death
Práce s tímto tagem obsahuje smrt hlavní postavy. Je na autorce/autorovi, kterou postavu považují za hlavní.
Rape/Non-Con
Práce s tímto tagem obsahuje znásilnění/ nekonsensuální sex.
Underage
Práce s tímto tagem obsahuje sexuální aktivitu postavy mladší 18 let.
Tvůrkyně/tvůrce mohou také zvolit možnost Creator Chose Not To Use Archive Warnings (Autorka/autor neuvedl/a žádná varování) v případě, že sice práce některá z výše uvedených témat obsahuje, ale oni nechtějí toto varování použít (např. pokud by jím prozradili pointu práce). Další možnost je No Archive Warnings Apply (K práci se nevztahují žádná varování), pokud práce neobsahuje žádné z výše uvedených témat.

Pokud práce nemá odpovídající varování, může být podle Smluvních podmínek (Terms of Service) nahlášena výboru pro Dohled na dodržování pravidel a zásad serveru.
Category (Kategorie)
Tag kategorie určuje, jaký typ romantického a/nebo sexuálního vztahu je v práci vylíčen. Existují následující kategorie:
F/F (F/F)
Vztahy mezi ženami
F/M (F/M)
Vztahy mezi ženami a muži.
Gen (Gen)
Obecné: žádné romantické a/nebo sexuální vztahy, případně tyto vztahy nejsou hlavní náplní práce.
M/M (M/M)
Vztahy mezi muži.
Multi (Multi)
Více než jeden druh vztahu nebo vztahy mezi více než dvěma osobami.
Other (Jiné)
Vztahy, které nespadají ani do jedné z výše uvedených kategorií.
Fandom (Fandom)
Tag fandomu určuje zdrojový material dané práce. Práce a záložky, které mají tag fandomu, se objeví ve výčtu položek základního tagu daného fandomu.

Ke stejné práci mohou být přidány tagy více fandomů oddělené čárkami, pokud jsou tyto fandomy v práci zastoupeny. Takové práce se objeví v seznamu položek všech uvedených fandomů a bude je také možné vyhledat pod crossovery.br/>
Pokud je práce označena tagy fandomů, které neobsahuje, může být podle Smluvních podmínek (Terms of Service) nahlášena výboru pro Dohled na dodržování pravidel a zásad serveru.
Relationships (Vztahy)
Tagy vztahů upřesňují, které postavy mezi sebou mají v dané práci romantický nebo platonický vztah. Základní tagy používají většinou celá jména postav (např. Elizabeth Bennet/Fitzwilliam Darcy nebo Alphonse Elric & Edward Elric). Různé vztahové tagy musí být odděleny čárkami a mohou zapojovat více postav, ale tag stejného vztahu nemůže být zároveň romantický i platonický. Více informací o tom, jak ve svých tazích rozlišit romantické a platonické vztahy najdete pod odkazem Jak mam tagovat romantický a platonický vztah?
Characters (Postavy)
Tag postav upřesňuje, která postava nebo postavy se v práci objevují. Abychom se vyhnuli nejednoznačnostem, používají se přednostně plná jména postav (vlastní jméno a příjmení). Postavám, které mají jen jedno jméno, bude ze stejného důvodu většinou přidáno v základním tagu jméno fandomu v závorkách. Příklady: Gabriel (Ghost in the Shell), Gabriel (Good Omens) nebo Gabriel (Supernatural).

Pokud se ve vaší práci objevuje originální postava, můžete použít existující tagy - jejich seznam se zobrazí po zadání spojení "original character". Jména různých postav musí být oddělena čárkami, k práci jich však může být přidáno tolik, kolik chcete.

Základní tagy postav jsou vytvářeny podle specifických pravidel, v jednotlivých fandomech se tedy mohou lišit od toho, co byste očekávali. Více informací o tom, které tagy se stávají základními, najdete pod odkazem Jak fungují základní tagy?
Additional Tags (Vedlejší tagy)
Vedlejší (neboli volné) tagy upřesňují jakékoliv detaily, které nebyly specifikované v ostatních kategoriích, včetně varování ohledně obsahu, která nepokryjí běžná varování AO3. Vhodně použité vedlejší tagy informují o žánru práce, o fandomových konceptech, které práce obsahuje, o komunitě, pro niž byla práce vytvořena, o tom, jak se práce časově vztahuje ke svému zdrojovému materiálu nebo o dalších místech a konceptech specifických pro daný fandom. Tyto tagy se také dají použít pro úpravu postavy nebo vztahu. Např. Jesse McCree je základní tag postavy, ale zároveň existuje i vedlejší tag Merperson Jesse McCree (Mořská bytost Jesse McCree). Vedlejší tagy nejsou spojeny s tagem dané postavy nebo vztahu. Více informací o tom, jak se tagy vztahují k obsahu a jak se dají filtrovat, najdete pod odkazem Jak mám tagovat své práce, aby se daly lehce najít?

Jak fungují základní tagy?

Základní tagy se objevují ve filtračních prvcích Archive of Our Own - AO3 (Našeho vlastního archivu), to znamená, že se zobrazí v samodokončovacích polích při vytváření práce nebo záložky a při hledání a filtrování prací. Správa tagů tagy spojuje, čímž je dává do kontextu. Přiřazuje například tagy postav k tagům fandomů a mění je tak na základní tag, takže když pak zveřejňujete práci v daném fandomu, postavy, které do něj patří, se zobrazí v samodokončovacích polích jako první.

Dá se říct, že ta nejjednoznačnější dostupná forma daného tagu se stává základním tagem a všechny ostatní tagy týkající se stejného konceptu jsou k němu přiřazovány jako synonymní tagy. Při hledání nebo výběru synonymního tagu se zobrazí jak výsledky pro základní tag, tak pro všechny tagy, které jsou k němu přiřazeny. Základní tagy vztahu většinou uvádějí postavy ve vztahu v abecedním pořádku podle příjmení, najdou se vsak i výjimky. Více informací najdete pod odkazem Tagovací zásady - vztahy (Wrangling Guidelines - Relationships).

Příklad:

 • Uživatel/uživatelka zadá Shakespeare/Nobunaga, Shakesnaga, William Shakespeare/Oda Nobunaga.
 • Správa tagů vytvoří Oda Nobunaga/William Shakespeare jako základní tag a ostatní tagy k němu přiřadí jako synonymní.
 • Oda Nobunaga/William Shakespeare se bude objevovat ve filtrech a v samodokončovacích polích na stránce Post New Work (Uveřejnit novou práci). Při hledání tohoto tagu se také zobrazí všechny práce, které používají tagy přiřazené k tomuto základnímu tagu, jako např. Shakespeare/Nobunaga, Shakesnaga, William Shakespeare/Oda Nobunaga.

Některé tagy jsou příliš nejednoznačné, aby byly přiřazeny ke specifickému fandomu, jsou však používány tak často, že je potřeba přeměnit je na základní tag. V takových případech vytváříme metatag, ktery vsechny tyto příbuzné tagy združí. Například tag Bianca by mohl odkazovat k Biance z Dragon Age, Biance Reyes z Blue Beetle nebo k několika dalším Biankám. Pokud uživatelka/uživatel zadá jen Bianca, Správa tagů pak práci spojí s ostatními známými Biankami, ale nemůže být přiřazena k jednomu konkrétnímu fandomu.

Správa tagů může také metatagy vytvářet z dalších důvodů. Více informací k tomuto tématu najdete pod odkazem Tagovací zásady - metatagy (Wrangling Guidelines - Metatags).

V rámci svých fandomů, postav, vztahů nebo vedlejších tagů nemusíte používat základní tagy, jejich používání vám však zaručí, že se vaše práce a záložky objeví v příslušných filtrech okamžitě.

Více o různých druzích tagů se dozvíte pod odkazem Jaké existují druhy tagů?

Jaký formát mohou tagy mít?

Tagy na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu) mohou mít délku až 100 znaků a mohou obsahovat znaky z většiny jazyků, číslice, mezery a vymezenou interpunkci. Tagy však nemohou obsahovat čárky, protože ty se na AO3 používají k oddělování jednotlivých tagů. To znamená, že pokud použijete v tagu čárku, bude tag automaticky rozdělen na několik tagů.

V rámci diakritiky a používání velkých písmen pro odlišení jednotlivých tagů existují jisté technické limity. Více informací najdete pod odkazem Proč se po uložení práce změnila velká písmena nebo diakritika v mém tagu?.

Co je "Oblíbený tag" a jak ho můžu používat?

Pokud jste přihlášeni, můžete přidat jakýkoliv tag jako svůj oblíbený. Takový tag se pak zobrazí na vaší domovské stránce, čímž vám urychlí přístup k pracím, které ho používají.

Pokud chcete přidat tag do oblíbených, zvolte daný tag. přejděte na seznam prací, a pak klikněte na tlačítko "Favorite Tag" (Přidat tag do oblíbených) v horní části stránky. Na svém seznamu můžete mít maximálně 20 oblíbených tagů.

Pokud chcete nějaký tag ze svých oblíbených odstranit, vraťte se na seznam prací daného tagu a znovu klikněte na stejné tlačítko, které se nyní bude nazývat "Unfavorite Tag" (Odstranit tag z Oblíbených).

Jak mám tagovat své práce, aby se daly lehce najít?

K vámi vytvořeným pracím můžete přidat jakékoliv tagy, které se vám zdají vhodné. Pokud je to možné, naše Správa tagu spojuje dohromady tagy s příbuznými koncepty, aby uživatelky/uživatelé mohly/i vaše práce při hledání, filtrování a prohlížení lehce najít. Jak při tom postupovat, se ve zkratce dozvíte pod odkazem Jak jsou tagy organizovány?

Pokud chcete těchto možností co nejlépe využít a přivést tak k vaší práci co nejvíce zájemkyň/zájemců, mějte prosím na paměti následující rady.

Nejrychlejší cesta, jak zajistit, aby vaše práce byla lehce dohledatelná, je používat tagy, které už na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu) existují. V polích Fandom (Fandomů), Characters (Postav), Relationships (Vztahů) nebo Additional Tag (Vedlejších tagů) začněte psát nějaké slovo a funkce automatického dokončování vám nabídne vhodné základní tagy. Pokud v seznamu najdete tag, který odpovídá vaší práci, prostě ho použijte.

Někdy vám funkce automatického dokončování nemusí najít tagy, které by pro vaši práci byly vhodné. To ale vůbec nevadí, jako uživatelky/uživatelé AO3 si můžete vytvořit nové!

Při vytváření nových tagů mějte prosím na paměti, že všechny tagy jsou na AO3 sdílené, neexistují tedy 2 totožné tagy. To znamená, že když uživatelka/uživatel použije tag postavy Hiro, použije stejný tag, kterým jsou otagovány všechny práce s tagem Hiro a naopak. Jakákoliv změna tohoto tagu ovlivní všechny práce, které jsou s ním spojené. Správa tagů tak např. nespojí tento tag Hiro přímo s postavou Hiro Hamady ve fandomu Big Hero 6, i když je zřejmé, že máte na mysli tuto postavu, protože může být stejně zřejmé, že jiná/y uživatelka/uživatel použil/a tag Hiro pro postavu Hiro Nakamury z fandomu Hrdinové (Heroes). Tím, že vytvoříte co nejjasnější a nejspecifičtější tagy, pomůžete ostatním v budoucnu snáz najít vaši práci.

S tímto na paměti můžete použít následující kroky, které vám pomohou přiřazené tagy co nejlépe využít:

 • Zadávejte své tagy do správných tagových kategorií, když práci zveřejňujete. To znamená, že jména fandomu zadáte do pole Fandoms, vztahy do pole Relationships a jména postav do pole Characters. Pro všechno ostatní, co se nehodí do těchto kategorií, používejte Additional Tags.
 • Ujistěte se, že jsou vaše tagy správně odděleny. Pokud zadáváte více tagů najednou, oddělte je čárkou nebo použijte na klávesnici "Enter". Pamatujte, že čárka se zde používá jako oddělovací prvek, a proto ji nemůžete používat jako běžnou čárku v rámci tagu - tag s čárkou bude pokaždé rozdělen.
 • Ujistěte se, že každý tag obsahuje jen jeden pojem (jeden fandom, jednu postavu, jeden vztah atd.)
 • Ujistěte se, že tagy mohou stát samostatně (to znamená, že není potřeba žádný dodatečný kontext k porozumění obsahu tagu). Pokud se vrátíme k našemu předchozímu příkladu Hiro, ujistěte se, že používáte plná jména postav.
 • Používejte pole Additional Tags pro vsechna temata, žánry, klišé, odrazovadla, spouštěče a cokoliv, co se domníváte, že by mohlo ostatním pomoci posoudit, jestli chtějí vaši práci otevřít nebo ne.
 • Zkontrolujte si pravopis a překontrolujte sve tagy předtím, než je zveřejníte.

Na oslavu toho, ze AO3 dosáhla 30.000 základních fandomů, připravila Správa tagu seznam tipů pro správné tagování prací, který by se vám mohl hodit. Více informaci o specifických otázkách tagování, které by vás mohly zajimat, najdete také v dalších částech tohoto FAQ dokumentu .

Jak mám tagovat své záložky?

Bookmarks (Záložky) automaticky obsahují všechny tagy, které použil/a autorka/autor práce. Pokud byste chtěli přidat další tagy, použijte pole "Your Tags" (Vaše tagy). Když napíšete začátek tagu, objeví se pomocí funkce automatického
dokončování seznam návrhů. Můžete si z nich vybrat existující základní tag nebo návrhy ignorovat a napsat celý svůj tag. Ujistěte se, že na klávesnici používáte "Enter" nebo vkládáte mezi jednotlivé tagy čárky. Přidané tagy můžete změnit nebo smazat pomocí editace svých záložek.

Více informací o záložkách se dozvíte pod odkazem FAQ - často kladené otázky o záložkách.

Jak mám tagovat crossovery a fúze?

K pracím, které obsahují elementy ze dvou nebo více fandomů, můžete přidat tagy všech relevantních fandomů oddělené čárkami. Tyto práce se pak objeví na seznamu tagů těchto fandomů a bude možné je filtrovat jako crossovery. Pro přiblížení toho, jak se dané fandomy k praci vztahují, můžete také použít vedlejší tagy Crossover (Crossover) nebo Alternate Universe - Fusion (Alternativní vesmír - fúze).

Více informací o rozdílu mezi tagy fandomu a vedlejšími tagy najdete pod odkazem Jaké existují druhy tagů?

Jak mám tagovat fikci s reálnými postavami (RPF)?

Fandomy RPF (Fikce s reálnými postavami) fungují jako všechny ostatní fandomy, až na to, že postavy tu nejsou fiktivní, ale skuteční lidé. Vše, co musíte udělat, je zatagovat je pro správný fandom, který je většinou založen ve skupině, do které jeho postavy patří, ať už je to sportovní tým nebo hudební skupina. Pokud není spojení mezi postavami tak zřejmé (např. herečky/herci z televizního seriálu nebo filmu, herečky/herci, které by fanoušci rádi viděli obsazené do různých děl nebo hlasatelky/hlasatelé různých rádiových stanic), tag fandomu bude většinou obsahovat faktor, který postavy spojuje, a k tomu zkratku RPF.

Například Jeon Jungkook je hudebník a člen kapely 방탄소년단 | Bangtan Boys | BTS. To znamená, že práce o něm spadají pod RPF, ale protože je jeho kapela skupina konkrétních osob, nepotřebuje dodatečnou zkratku RPF. Tagy pro herečky/herce mohou být sdíleny více RPF fandomy. apř. Lee Pace je herec, který hrál v různých filmech/sériích. Jeho tag je tak součástí fandomůHalt and Catch Fire RPF, Marvel Cinematic Universe RPF, Pushing Daisies RPF, The Hobbit RPF a American (US) Actor RPF. Pokud se ve vaší práci nevyskytují postavy z jiných fandomů, je nejlepší použít tag American (US) Actor RPF.

K pracím o herečkách/hercích z filmu nebo televizního seriálu byste neměli přidávat tag daného filmu nebo seriálu. Když tagujete práci na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu), měli byste pro práce, které se neodehrávají ve fiktivním světě nebo se netýkají fiktivních postav, používat RPF tagy. To znamená, že pokud vaše práce pojednává o hercích jako Jensen Ackles a Jared Padalecki, správný tag fandomu je Supernatural RPF, nikoli Supernatural, což je tag pro fiktivní svět.

Více informací o tom, jak jsou vaše tagy na pozadí řazeny, najdete pod odkazem Jak mám tagovat své práce, aby se daly lehce najít?

Jak mám tagovat romantické nebo platonické vztahy?

Romantické a/nebo sexuální vztahy jsou označovány oddělovacím lomítkem ("/") (např. Mickey Mouse/Minnie Mouse). Nesexualní neromantické vztahy, jako např. platonické vztahy mezi přáteli, rodinou, tymem atd., jsou označovány oddělovacím znakem "&" (např. Hinata Shouyou & Kozume Kenma).

Platonické a romantické vztahy jsou od sebe odděleny, takže když hledáte a filtrujete např. Aerith Gainsborough & Sephiroth, ve výsledcích se nebudou ukazovat práce tagované Aerith Gainsborough/Sephiroth, pokud nejsou k dané práci nebo záložce přidány oba tyto tagy.

Tagy vztahu mohou zahrnovat více než dvě postavy, ale nemohou zároveň pokrývat jak jejich romantickou, tak platonickou rovinu. Můžete např. použít tag Envy Adams/Ramona Flowers/Kim Pine nebo Mark Cohen & Thomas B. Collins & Angel Dumott Schunard a Správa tagů může z těchto vztahu udělat základní tagy. Ale tag Katsuki Hiroko/Katsuki Toshiya & Katsuki Mari & Katsuki Yuuri se nemůže stát základním, protože směšuje romantické a platonické indikátory.

Proč se po uložení práce změnila velká písmena nebo diakritika v mém tagu?

Databáze považuje všechny verze jednoho písmena za stejný znak bez ohledu na to, jestli je napsaný malým nebo velkým písmem nebo obsahuje diakritická znaménka. Takže např. Wiedźmin a Wiedzmin jsou pokládány za stejný tag. Tagy jsou proto zobrazovány s velikostí písma a diakritikou, kterou zvolila první osoba, jež daný tag použila. Toto technické omezení nemůže Správa tagů nijak změnit.

Jediná výjimka může nastat, když Správa tagů změní tag na základní. V tu chvíli je oprávněna změnit kapitalizaci nebo diakritiku písma podle Tagovacích zásad (Wrangling Guidelines).

Proč se moje práce objevuje ve vyhledávání pro tagy, které jsem nepoužil/a?

Abychom hledání, prohlížení a zveřejňování prací co nejvíce zjednodušili a zefektivnili, tagy, které odkazují na stejnou věc, propojujeme. To znamená, že se pak vaše práce může objevovat v seznamech vyhledávání asociovaných základních tagu. Nicméně tag, který jste použili vy, bude vždy zobrazen ve vaší práci a bude se objevovat při hledání.

Svou práci pak můžete také najít na seznamu vyhledávání všeobecnějšího tagu, než toho, který jste použili - to se stává, když Správa tagů vytvoří metatag, aby propojila příbuzné fandomy. Tak např. práce zveřejněná ve fandomu Tales of Destiny se bude ukazovat také ve fandomu Tales of Series, protože Tales of Destiny je příbuzný s Tales of Series (a je tedy jeho podtagem). Takto fungují všechny metatagy a pro vás to znamená, že nemusíte svou práci tagovat daným metatagem fandomu, i když samozřejmě můžete.

Více informací najdete pod odkazy Jak fungují základní tagy? a Tagovací zásady - základní principy (Wrangling Guidelines - First Principles).

Proč není můj tag fandomu ve správné kategorii média?

Když je na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu) přidán tag, je automaticky zařazen do kategorie Uncategorized Fandoms (Nezařazené fandomy). Pokud Správa tagů ještě nepřesunula váš tag fandomu do té správné kategorie, měl by se nacházet právě zde.

Pokud váš tag není v Uncategorized Fandoms a není ani v kategorii, kde byste ho očekávali (pokud si např. myslíte, že by měl být pod TV Shows (Televizními seriály) a přitom je pod Movies (Filmy), může to znamenat, že naše/i dobrovolnice/dobrovolníci ze Správy tagů udělaly/i při jeho kategorizaci chybu. Kontaktujte prosím Správu tagů pomocí formuláře “Support and Feedback” (Podpora a zpětná vazba) nebo přes Twitterový účet Správy tagů @ao3_wranglers a sdělte jim detaily problému a URL práce, v které jste daný tag použili.

Pokud se váš fandom vůbec nezobrazuje, může to znamenat, že jsme nebyli schopni ho zařadit pod žádný filtr. V následujícím seznamu najdete některé z běžných postupů, které napomohou k tomu, aby byl tag fandomu filtrovatelný.

 • Zadejte fandomy. Při kategorizaci tagu je fandom zdrojové médium, na kterém se vaše práce zakládá. Pokud to bude možné, postavy a vztahy, které do tohoto pole zadáte, budou synchronizovány s relevantními fandomy. Jiné koncepty v tomto poli však nemusí být do filtrů zařazeny.
 • Zadejte celé jméno svého fandomu. Zkratky mohou být zavádějící a mohou způsobit, že nebudeme schopni tag spojit se správným základním tagem.
 • Oddělujte fandomy čárkami. Fandomy, které jsou odděleny mezerami nebo jinými interpunkčními znaky, mohou být spojeny do jednoho tagu.Tagy nemohou být propojeny, pokud obsahují více než jeden fandom nebo koncept.
 • Pokud se jedná o crossover nebo fúzi, zadejte vsechny fandomy zvlášť. Pokud chcete, můžete použít pole vedlejších tagů, abyste naznačili, jak se k sobě ve vaší práci navzájem vztahují (tj. Crossover nebo Alternate Universe - Fusion).

Více informací najdete na odkazech Tagovací zásady - Fandomy (Wrangling Guidelines - Fandoms). Užitečné mohou být i odkazy Jak jsou tagy organizovány?, Jak fungují základní tagy?, Jak mám tagovat své práce, aby se daly lehce najít?, Jak mám tagovat crossovery? a Jak mám tagovat fikci s reálnými postavami (RPF)? .

Co znamenají "- Ambiguous Fandom" a "- All Media Types"?

Přípona "- Ambiguous Fandom" (Nejednoznačný fandom) odkazuje ke jménu, které sdílí více nespřízněných fandomů. Tato jména jsou nejednoznačná, protože není jasné, ke kterému fandomu odkazují. Jedním z příkladu je The Eagle - Ambiguous Fandom, který by mohl odkazovat k filmu Eagle of the Ninth nebo k sérii Ørnen: En krimi-odyssé (která se do angličtiny překládá jako "The Eagle"). Protože by práce s tagem "The Eagle" mohla odkazovat ke kterémukoliv z těchto fandomu, je tento tag považován za "nejednoznačný". Pokud se chcete ujistit, že ostatní najdou vaši práci, používejte raději specifičtější, jednoznačné tagy.

Přípona "- All Media Types" (Všechny typy médií) odkazuje k fandomovému metatagu, který spojuje několik různých fandomu ze stejné predlohy. Tak např. Les Misérables - All Media Types spojuje knihu, muzikál, filmy a další. Když tagujete svou práci ve fandomu, kde existují metatagy, mějte na paměti, že díky použití podtagu bude vaše práce automaticky zařazena do metatagu, takže už ho nemusíte přidávat sami. Když např. přidáte tag Les Misérables - Schönberg/Boublil, vaše práce bude automaticky přidána do filtru Les Misérables - All Media Types.

Po změnách v Tagovacích zásadách (Wrangling Guidelines) se už nové tagy tohoto typu nevytvářejí, ale na AO3 jich stále několik existuje. Více informací o tom, jak jsou vytvářeny a spojovány základní tagy najdete pod odkazem Jak fungují základní tagy?.

Proč mají některé tagy příponu "- Freeform" nebo "- Character"?

Jména tagů musí být jedinečná a každý tag může patřit jen do jedné kategorie. To znamená, že pokud tag existuje v jedné kategorii a posléze je použit v jiné, jméno kategorie je automaticky přidáno ke jménu tagu jako přípona, např. Character" (Postava), "- Relationship" (Vztah) or "- Freeform" (Volný tag).

Příklad:

 • Buffyfan1 zadá Buffy the Vampire Slayer jako tag fandomu. Tím se vytvoří nový tag.
 • Buffyfan2 zadá Buffy the Vampire Slayer jako tag postavy. Protože je ale toto jméno už zabráno a nemůže být použito znovu, je změněno na Buffy the Vampire Slayer - Character.

Může mé tagy měnit někdo jiný než já?

Až na pár výjimečných případů neměníme tagy u vašich vlastních prací nebo záložek. (Vy sami je samozřejmě můžete změnit, kdykoliv budete chtít. Rady, jak to udělat, najdete pod odkazem Jak mám editovat tagy u své práce?.)

Výše zmíněné výjimečné případy mohou nastat jen v souladu se Smluvními podmínkami (Terms of Service) a Tagovacími zásadami (Wrangling Guidelines):

Můžeme změnit jazykový tag.
Pokud je vaše práce tagována pro nesprávný jazyk a neodpovídáte na naše výzvy, abyste ho změnili sami, můžeme změnu provést my, abychom zajistili, že ostatní budou moci správně filtrovat práce podle jazyka, který zvolí.
Můžeme odstranit nesprávný tag fandomu.
Pokud je vaše práce zatagována pro fandom, který se v práci nevyskytuje, a neodpovídáte na naše výzvy, abyste ho změnili sami, můžeme nesprávný tag odstranit my. Jelikož práce musí být zatagována alespoň pro jeden fandom, bude v případě, že odstraněný tag byl tagem jediným, přidán tag Unspecified fandom (Nespecifikovaný fandom). Jinak však tagy fandomu nikdy nepřidáváme.

Jedním z častých omylů je to, že uživatelky/uživatelé tagují práce RPF (Fikce s reálnými postavami) ve fiktivních fandomech a naopak. Více informací najdete pod odkazem Jak mám tagovat fikci s reálnými postavami (RPF)?.
Můžeme změnit kapitalizaci písma tagu.
Většina základních tagů používá velká písmena na začátku slov. Základní tagy psané malým písmem budou z důvodu konzistence upraveny na velká písmena.
Můžeme změnit diakritiku.
Zdrojový kód Archive of Our Own - AO3 (Našeho vlastního archivu) čte "a", "à", a "å" jako stejné písmeno. Tagy proto mohou být změněny, aby byla přidána nebo odstraněna (ne)vhodná diakritická znaménka. Více informací najdete pod odkazem Proč se po uložení práce změnila velká písmena nebo diakritika v mém tagu?
Můžeme změnit přípony přidané systémem.
Příponám u základních tagů se snažíme vyhýbat, někdy je proto prohazujeme mezi základním a vedlejším tagem. Můžete tak např. zaznamenat, že z vašeho tagu fandomu Nero Wolfe se stane Nero Wolfe - Fandom, abychom mohli odstranit příponu z tagu postavy Nero Wolfe - Character (Nero Wolfe - Postava) a udělat z nej základní tag. Více informací najdete pod odkazem Proč mají některé tagy příponu "- Freeform" nebo "- Character"?.

Myslím si, že uživatelka/uživatel zatagoval/a svou práci špatně. Můžete to opravit?

Kromě specifických situaci popsaných v sekci Může mé tagy měnit někdo jiný než já? nebo pokud tag nějak neporušuje Smluvní podmínky, tagy u prací a záložek nikdy neměníme.

Pokud se domníváte, že tag u nějaké práce porušuje Smluvní podmínky (Terms of Service), kontaktujte prosím Dohled na dodržování pravidel a zásad serveru.

Myslím si, že je v tagu chyba, co mám udělat?

Pokud se domníváte, že je nějaký tag nesprávně zařazen, můžete kontaktovat Podporu nebo Twitterový účet Správy tagů@ao3_wranglers. Výbor správy tagů přezkoumá zařazení tagu a může udělat příslušné změny. Tím se sice nezmění tagy u prací, ale pokud s tím správkyně/správci tagů souhlasí, změní se forma tagů v polích s funkcí automatického dokončování, ve filtrech a odběrech RSS.

Pořádám výzvu a potřebuji tagy, které ještě neexistují.

Pokud pořádáte Výměnu dárků nebo Přehled námětů, můžete použít Tag Sets (Sety tagu) k tomu, abyste vytvořili tagy, které ještě na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu) neexistují. Pro více informací přejdete na odkaz FAQ - často kladené otázky k Tagovým setům nebo kontaktujte Podporu.

Mam další dotazy k tomu, jak fungují tagy u mých prací.

Tagovací systém na Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu) je nastaven tak, aby respektoval chování fanynek/fanoušku a zároveň poskytoval užitečný nástroj k hledání a filtrování. Pokud si nejste jistí, vždy můžete zatagovat svou práci tak, aby vám to dávalo co největší smysl. Pokud vás zajímá, jak jsou organizovány tagy na pozadí, přečtěte si sekce Jak jsou tagy organizovány?/a>, Jak fungují základní tagy?/a> a Tagovací zásady (Wrangling Guidelines).

Můžete také kontaktovat Správu tagů pomocí formuláře “Support and Feedback” (Podpora a zpětná vazba) nebo přes Twitterový účet Správy tagů @ao3_wranglers.

Kde mohu získat více informací, jestliže tu není odpověď na mou otázku?

Více informací o tom, jak používat tagy, se dozvíte v našem Návodu: Jak zveřejnit práci na AO3, FAQ - často kladených otázkách k záložkám a Tagovacích zásadách (Wrangling Guidelines). Více informací o tagových setech získáte pod odkazem FAQ - často kladené otázky k Tagovým setům.

Některé z často kladených otázek o Archive of Our Own - AO3 (Našem vlastním archivu) najdete v obecných FAQ - často kladených otázkách k AO3. Všeobecná terminologie je definována v našem Slovníku. Otázky a odpovědi ke Smluvním podmínkám najdete ve FAQ - často kladených otázkách ke smluvním podmínkám. Možná vás také budou zajímat nahlášené problémy. Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte prosím Podporu/a>.