AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:45:06 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

Trong những tuần vừa qua, Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) phải đối phó với một lượng tác phẩm rác (spam) cao bất thường. Các tác phẩm này quảng cáo những dịch vụ truyền hình trực tiếp các sự kiện thể thao qua Internet (live stream). Chúng tôi đã tiến hành một số biện pháp xử lý các tác phẩm rác này, và trong vài ngày tới chúng tôi sẽ tự động ẩn các tác phẩm mà dịch vụ dò rác của chúng tôi cho là rác.

Chúng tôi đã dùng dịch vụ dò rác này trong hậu trường được ít lâu, và nó có khả năng tìm thấy tác phẩm và bình luận rác trên AO3 với xác suất 99.3%. Như vậy, có khả năng một số ít tác phẩm không phải là rác sẽ bị đánh dấu sai lầm là rác.

Nếu tác phẩm của bạn bị đánh dấu là rác, chúng tôi sẽ báo với bạn qua email. Ban xử lý Lạm Quyền của chúng tôi sẽ kiểm tra tác phẩm của bạn nhanh nhất có thể và hiện nó lại nếu không phải là một quảng cáo rác. Trong khi kiểm tra các tác phẩm được đánh dấu là rác, chúng tôi sẽ không kiểm tra xem các tác phẩm đó có vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ khác hay không.

Chúng tôi xin lỗi tất cả những người dùng với tác phẩm bị nhầm báo là rác, và tất cả những ai đang chờ chúng tôi kiểm tra và chấp nhận đăng ký tài khoản cho họ. Chúng tôi biết rằng tình huống này rất khó chịu, nhưng chúng tôi cần áp dụng những biện pháp này để cung cấp một trải nghiệm không có rác cho tất cả những người dùng AO3.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi, và nếu bạn thấy bất kỳ tác phẩm rác nào thoát khỏi lưới của chúng tôi, xin thông báo ban xử lý Lạm Quyền!