AO3 News

Post Header

על מנת לצמצם את מספר דיווחי השימוש לרעה, ערכנו מספר שינויים להגדרות יוצרות שותפות ביצירות, בפרקים ובסדרות ב-Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). עד כה, כל משתמשת שרצתה להוסיף אתכן כיוצרות שותפות הייתה יכולה לעשות זאת גם ללא אישורכן. הוספנו הזמנה של יוצרות שותפות על מנת לוודא שלא תתווספו כיוצרות שותפות עד שתאשרו את ההזמנה. בנוסף, הוספנו אפשרות בדף ה-Preferences (העדפות) אותה תצטרכו לאפשר לפני שמשתמשות אחרות יוכלו להזמין אתכן להיות יוצרות שותפות.

דבר לא ישתנה בפריטים אליהם כבר משוייכות יוצרות שותפות: כל היוצרות עדיין יוכלו לערוך את היצירה, את הפרק או את הסדרה, גם אם לא אפשרו את הסעיף החדש. עם זאת, על מנת שניתן יהיה להזמין אתכן להיות יוצרות שותפות עבור יצירות חדשות, תידרשו לאפשר את האפשרות "Allow others to invite me to be a co-creator" (אישור הזמנתי להיות יוצרת שותפה) בדף ההעדפות. (היכן ניתן למצוא את דף ההעדפות?)

אם תבחרו שלא לאפשר את האפשרות החדשה, לא תוסרו מפריטים בהם אתן יוצרות שותפות, ועדיין תוכלו לערוך שינויים בפריטים אלו. תוכלו לאפשר את האפשרות ולבטלה כמה פעמים שתרצו. ביטול ההעדפה לא יימחק הזמנות שכבר נשלחו אליכן – עדיין תוכלו למצוא אותן על ידי בחירה בקישור "Creator Invitations" (הזמנות יוצרת שותפה) ב-Dashboard (לוח אישי) שלכן כשתפעילו את ההעדפה מחדש.

אם יש לכן צורך להוסיף יוצרת שותפה שלא אפשרה את הסעיף החדש ואין באפשרותכן ליצור עמה קשר, תוכלו להשתמש בשדה ה-Notes (הערות) על מנת לתת את הקרדיט הנדרש.

אנו מתנצלות על כך שלא יכולנו להכריז על השינוי מבעוד מועד כפי שאנו עושות בדרך כלל. תופעת הוספת יוצרות שותפות שלא ביקשו להיות מזוהות עם אותן היצירות הלכה והתגברה כאסטרטגיית ספאם, ולא רצינו לגרום לעלייה במספר התקריות בכך שנפרסם את השינוי לפני שהוא יושם. אנו מקוות שהשינוי החדש יקל על משתמשות שסבלו מהתופעה ויסייע לכולן להרגיש שיש להן יותר שליטה על חווייתן ב-AO3.