1 - 20 of 4669 Works in Wade Wilson

Pages Navigation

Listing Works

 1. Tags
  Summary

  Peter and Wade started dating, but Peter's dad, AKA Iron Man, didn't approve. So Tony gave Peter an ultimatum. Either dump Wade, or never join the Avengers as Spider-Man. Peter chose the Avengers. He dumps Wade over an email, but then he instantly regrets it.
  Wade avoids Peter constantly and the only way Peter can apologize to Wade and attempt to reconnect is on the popular messaging website, Blip.com.

  Language:
  English
  Words:
  3,014
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Hits:
  252
 2. Tags
  Summary

  More crackships. SO MANY crackships.

  Series
  Language:
  English
  Words:
  83,375
  Chapters:
  52/?
  Collections:
  1
  Comments:
  1634
  Kudos:
  2058
  Bookmarks:
  269
  Hits:
  94978
 3. Tags
  Summary

  Since I love writing prompts but whenever I open up asks for Tumblr prompts I get overwhelmed, I've come up with a strategy to spread them out :D

  I'll write them for birthdays!

  If you'd like a gift drabble written for your birthday, please go to this Tumblr page and send me an ask in the following format, or similar:

  My birthday is April 26th and I'd like to request a RumSkye ficlet for the prompt “You wouldn’t dare!”

  Please don't send the ask anon; this is ONLY open to people who are following me on Tumblr and I need to be able to tag you in the fic when it's eventually posted! I will also reply privately to your ask to advise you that it's been received and added to my list.

  Language:
  English
  Words:
  103,335
  Chapters:
  151/?
  Comments:
  1280
  Kudos:
  1186
  Bookmarks:
  79
  Hits:
  71977
 4. Tags
  Summary

  The Halloween Shorts I have been posting on tumblr, all gathered in one place.

  Please note that not all tags apply to all chapters.

  Language:
  English
  Words:
  27,018
  Chapters:
  22/?
  Comments:
  38
  Kudos:
  62
  Bookmarks:
  5
  Hits:
  2676
 5. Tags
  Summary

  Wade never wants to leave his room despite Claire's many attempts to get him to socialize with the other kids, her one and only strategy that seems to work is the unexpected visit of Wade's idol.

  Language:
  English
  Words:
  4,867
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  6
  Kudos:
  63
  Bookmarks:
  9
  Hits:
  283
 6. Tags
  Summary

  A zseni, milliárdos, playboy és emberbarát Tony E. Stark, egyetemi élete - lehetséges - szerelemmel és egyéb gondokkal megfűszerezve. Szaftosan tálalva, tökéletes hőmérsékleten.

  Language:
  Magyar
  Words:
  43,450
  Chapters:
  9/?
  Comments:
  25
  Kudos:
  10
  Hits:
  355
 7. Tags
  Summary

  He saved her. Good guy, bad guy, it didn’t matter. He could be the guy who assassinated JFK for all she cares, Raccoon-face-murder-man took her out of that hell on earth when he could’ve as easily put a bullet in her head like the HYDRA douche that’d been trying to stop her escape. It would’ve been easier, in fact.

  Now, Darcy Lewis wasn’t many things, but loyal had made the short list a long time ago.

  Their journey told in instances. It's not an epic love story, but it's theirs. Blink and you might miss it.

  Language:
  English
  Words:
  25,844
  Chapters:
  2/2
  Comments:
  77
  Kudos:
  198
  Bookmarks:
  50
  Hits:
  1796
 8. Tags
  Summary

  “Behave.” A word Tony Stark heard far too often considering it’s meaning.
  “Why don’t you make me?” A phrase Cosette Avalon had been dreading hearing.

  Language:
  English
  Words:
  2,023
  Chapters:
  2/?
  Comments:
  1
  Kudos:
  5
 9. Tags
  Summary

  Pizza dog. Cuddles. Wade and Kate. There is pizza, but Clint doesn't get any.

  Oh. And he definitely can't use the word 'baller'.

  Series
  Language:
  English
  Words:
  434
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  1
  Kudos:
  4
  Hits:
  43
 10. Tags
  Summary

  "You know, you'd look great wearing my clothes, but you know where they'd look best...on my bedroom floor"

  Language:
  English
  Words:
  1,157
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  7
  Kudos:
  3
  Hits:
  27
 11. Tags
  Summary

  Everytime I watched Deadpool, everytime I saw Weasel, all I could think about was how he voiced Fred. So then I had a thought:
  What if Fred was Weasel. What if Fred retired from the hero business and ran a bar where mercenaries frequented. And what if said mercenaries found out about his massive crush on his best friend, hmm????

  There were 3 things of which Fred was certain.
  1. Almost all his closest friends knew about his massive crush.
  2. Only two of them didn't know about the crush.
  3. If either of them ever found out about it he was royally fucked.
  So it should be no surprise that one day, all his feeble plans to keep his secret admiration hidden came crashing down.

  Language:
  English
  Words:
  11,485
  Chapters:
  5/?
  Comments:
  10
  Kudos:
  56
  Bookmarks:
  10
  Hits:
  625
 12. Tags
  Summary

  ((Have you ever wanted a Spideypool swimfic? Well, I'm here to deliver.))

  “Waitwaitwaitwaitwaitwaitwait.” Wade waved his hands frantically in front of him, completely derailing Peter’s train of thought. “Your Coach’s name is Fury?

  “He lives up to it, too.” Peter said in all seriousness.

  Wade groaned and scrubbed his face. “I’m not gonna make it through that meeting with a straight face.”

  “I’m sure it can’t be worse than when Tony got him a sports bottle that said ‘Fury is the voice of patience.’”

  Wade cackled. “What did he do?”

  Peter shrugged. “He uses it.”

  Language:
  English
  Words:
  27,920
  Chapters:
  9/?
  Comments:
  116
  Kudos:
  134
  Bookmarks:
  24
  Hits:
  1815
 13. Tags
  Summary

  “I’d say it’s not really a good idea, but I haven’t been making the best decisions lately,” he said as he reached for his drink that had been ignored for the passed few minutes. He took a long swig and left it in his grip.

  “We’re... talking about sex, right?” Wade pointed his finger back and forth between them as a gesture.

  “Yes. For Christ sake! Get outta my damn bar and go fuck each other!” Weasel jumped in.

  Series
  Language:
  English
  Words:
  20,358
  Chapters:
  7/?
  Comments:
  71
  Kudos:
  73
  Bookmarks:
  14
  Hits:
  1031
 14. Tags
  Summary

  Peter Parker is gender fluid, when Wade finds o̸u̢t It's a͏̡͟n͡͏͢ adventur̲͓͙̬̠͜ͅe̞͙̝̜̝͚ ͓ͦͮͤ̿ͥ ̷̞̯̱̻̹ͨͥͧͭ̾ͯͬ ̴͎̇͒͒

  ̠̭̎ͮ͛̅ͯ̓̽ ̛̙͕̘̹̊͗̇̒̊͆ ̵̬̮̖̭͛ͭͨ ̼͉̞̝̦̲̎̎̑̎ͣͯ̚ ̳͍͊ͣ̄ͨ ̬̗̣̓ͯ ͓̮̥̲̣̃̂̈́̈ ̷̖̳̪̱̞ͣ̿ͮ͗̂̿̓ͅ ̡̩̮̤̪̜̲̝̒ ̣͇ͫ̑̏̿͋͌ ̶͚̱̬̜̜͙͓̃ͦ̊ͯͧͧ ̫͍͔̬̠̻͉́̄̔͘ ͍̮͉͕̳̇ ̪̝̮͖̾̚ ̤͙̪͚̗͎͑ ̢̦̭̬̙͗̔ͣͫ̚ ̝̳̝̝̿͑͋͛̿ ͩ́͑͏͇̬̩̩̙͇ͅ ͈̐͡ͅͅ ̺̮̝͓̂ ͇ͯ͆̔̐͑ͭ ̨̳̻͚̗ͥ̏ͦ̒ͪͅ ̟̪̝̩̘̜ ͈̼͍ ̷͇̝͉̰̂ͣ̇ ̫ͤ̿͐ ̞̩̻͎̬̝̬ͩ̒̎̂͊ ̻̼̯̠̞̯̻͗ͭ̃͢ ̷ ̮ ̜̜̥̮̆ͦͩ͐ ͎͖͈ͯ͛̃ ̲͋ ̄ͤ ̡̤̯̻̻̱̙̠̇͂̓ ̰̀́ͅ ̛͎̹̥̑̆ͥ̔ ̨̟̜̟̙̯̯͚͗́ ̢̜̞̲̩̩ ͕͓͉̻̖̞ͨ͢ ̢̳̎͂̂͐͛ ̱͈̫̬̲̜̖ͪ̽ͣ͛ͦ ̶̦̘̣̓̑ ̧͓̅ͥ ̻̺̹͒͂ͩ̅͒ ̠̀ͨ̂̀ ̣̫̞̬͠ ͉͈̺̥̯͂͛͡ͅ ̺͕̏̽̀ ̯̦͔̞͖̍̂ͩͤ ̹̥̃̇ ̥̰͓͉͔͍͈ͮ̋͜ ̥̝̗͎̤ ͤ҉̺̭̱̥̤ͅ ̜̯̞ͭ͋ͯ͌̿̚͞ ̸̺̜͈͍͕̱̟ͬ̈́̔ ̫̹̹̪̂ͮ͜ ̗̒̂̓̈ͧ͆ͪ ̢͕͐̈ ̋ͤ͐̃ ̡͓̃̂ͥ̐̚ ̵̓ͥ ͐̑́̈́҉ ̬͖͉̩̇͂̇̔ͥ͢ͅ ̖̼̪̦̬̝̋͠ͅ

   

  T͔͈̜̲̰͘h̢̪͉e̢̦ ̼͇͇̦̟̻ͅd̬͚͈̪͈a̛̭̮̲t̬a̮̻̠͚͚͔ ̮̪̱̞i̜̹͙͚͜s̱̖͎̭̩̯ ̙̲c̙̙o̵̲͖rŕ̜̖͖̤̰̫u̳͇̗͢ͅp̟t̝͕͙̳e̛̖̖͖̖̲̱ͅd̯

   

  ̧T́i̸̭͍me̛̺̝̘̤͔̯ ̳̯͍͔̭͉̟i̟s͜ d̖̫̩̹̺͔͇͘o̵̺̮͓͔͙n͙̟̥͍e͚͚̘̯̕

   

  ̭̱T͉͉͇̫̗̺h̬̭̘ẹ̢y̢̘̘̤̼̟ͅͅ n̸͖̤̲͓ͅe̛̜͓̠̫ẹ͡d̢̞̖̦ͅ ̼͉̻̖͕͚̳͘t̳̭o̖̯̖̖̺̭̼ ̬̺͔͞s͇a͉̳͚̬̘͙v̯̜͙̱͙̕e̷̳̱͎ ̬̪h͙̫̞i̤m̸̰̺̯̗

   

  ̺̠̭̗͘t̶̲̱h̵e̳̠͇̦͜ ͘ó̹͓͙̞̳͖͖n̺ę ̜͈̝͔t̙͉̠̹h͖͎̣̙a͙̙͉t̩̼̖̲͜ ̤h̰̲o̩̫̙̹̼̺l̗d͍̫̦͞s͎͔͖̭ t̪͓̮h̨͉̰͔e̦̘̭̬͉̠̗͞ ͈̪̻͖̖̦͠p͘e̮̩̘̳̟͢n̘

  Language:
  English
  Words:
  2,715
  Chapters:
  4/?
  Comments:
  4
  Kudos:
  20
  Bookmarks:
  1
  Hits:
  433
 15. Tags
  Summary

  366 krátkých povídek ze života agentů, špionů a nájemných zabijáků a všech, co se plantají mezi nimi. Některé navazující, jiné jednorázovky. Tak si to koukejte užít!

  Language:
  Čeština
  Words:
  133,282
  Chapters:
  295/?
  Comments:
  848
  Kudos:
  96
  Bookmarks:
  1
  Hits:
  4315
 16. Tags
  Summary

  After being adopted by the infamous Tony Stark and Captain America and living with the Avengers, Peter thought things were looking up. He'd been there for almost a year and a half and had managed to keep his "little spider secret" under wraps, he thought it was all going well -- That is, until he was forced to jump out Avengers Tower after a rude interruption by the Green Goblin (aka Norman Osborne - seriously, what was he doing back?).

  Surprise! Avengers, meet Spider-Man!

  Language:
  English
  Words:
  23,876
  Chapters:
  20/?
  Comments:
  142
  Kudos:
  551
  Bookmarks:
  94
  Hits:
  16495
 17. Tags
  Summary

  Peter is in deep shit. He doesn't have enough money for rent, is barely eating and without anyone to support him after his aunt died, he's looking for a substitute. He may have sunk low enough to get himself back on his feet, though.

  Language:
  English
  Words:
  7,515
  Chapters:
  2/?
  Comments:
  10
  Kudos:
  120
  Bookmarks:
  17
  Hits:
  880
 18. Tags
  Summary

  Turns out Peter has been hiding some grey hairs

  Language:
  English
  Words:
  615
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  6
  Kudos:
  40
  Bookmarks:
  2
  Hits:
  354
 19. Tags
  Summary

  The crime rate in Central City is getting out of control, in order to help the police restore some order Harrison Wells reaches out for some unlikely help.

  Language:
  English
  Words:
  41,728
  Chapters:
  36/?
  Comments:
  73
  Kudos:
  67
  Bookmarks:
  15
  Hits:
  2771
 20. Tags
  Summary

  Spider-Man tries to save Deadpool from falling through a vortex and they both fall through time, crashing close to a viking village. It's cold and dangerous, but they've got each other. Right?
  Smut and cultural misunderstandings. No angst, but bad puns.

  Art by RED FLARE and PETIMETREK. Will update fridays.

  Language:
  English
  Words:
  13,849
  Chapters:
  9/12
  Comments:
  137
  Kudos:
  201
  Bookmarks:
  33
  Hits:
  2792

Filters

Filter results:

Pages Navigation